Värdegrund

Antagen maj 2011

Vägledande dokument

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • FN:s konvention om barnets rättigheter,
  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), WHO
  • Riksdagens beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, den etiska plattformen
  • Samverkan i re/habilitering – en vägledning, socialstyrelsen
Synsätt Förhållningssätt
Alla människors lika värde Funktionshinder är ingen personlig egenskap utan uppstår i mötet mellan personen och miljön
Alla människors rätt till integritet och självbestämmande Alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående ska bemötas med respekt, ha inflytande och medbestämmande vid planering, genomförande och uppföljning av insatser
Alla barns rätt att uttrycka sin mening Alla barn ska bemötas med respekt och ha inflytande och medbestämmande vid planering, genomförande och uppföljning av insatser
Alla människors inneboende kraft. Brukarens egen vilja är den centrala drivkraften i re/-habiliteringsprocessen