Stadgar

Stadgarna antagna vid föreningens bildande 2009-05-12

Stadgarna reviderade på årsmötet 20120510, 20130527 och 20140506, redaktionella ändringar 20200529, 20220531


§ 1 SYFTE

Föreningen har till ändamål att verka för utveckling av regionernas habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet för personer med hörselnedsättning, tinnitus, dövhet och dövblindhet. Det görs utifrån de övergripande mål som beskrivs i Hälso- och sjukvårds-lagen, HSL och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

§ 2 VERKSAMHET

Föreningens syfte uppnås genom arbetsgrupper och nationella möten. Vidare kan föreningen avge yttranden vid offentliga utredningar eller på annat sätt medverka i olika sammanhang inom föreningens kunskapsområde. Föreningen är partipolitiskt obunden.  

§ 3 MEDLEM

Den som är chef inom regionernas hörselvård kan antas som medlem.

I chefsuppdraget ska det ingå utvecklingsansvar för habiliterings- eller rehabiliterings-verksamhet för personer med hörselnedsättning, tinnitus, dövhet och dövblindhet.

§ 4 MEDLEMSKAP

Ansökan ska vara förankrad hos verksamhetschef. Medlemskap godkänns efter ansökan och beslut av föreningens styrelse.

Medlemskap i föreningen förutsätter ett aktivt deltagande. Medlemskap upphör automatiskt vid avslutande av chefsuppdrag som inte är förenliga med stadgarnas § 3.

§ 5 STYRELSEN

Föreningens styrelse består av en ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Styrelsen fördelar posterna som sekreterare och kassör samt eventuellt andra nödvändiga poster. Styrelsen är beslutsmässig förutsatt att ordförande samt minst fyra av sex ledamöter eller suppleanter är närvarande.

§ 6 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Vid val av styrelseledamöter bör, om möjligt, hänsyn tas till såväl geografisk spridning som regionernas storlek. Val av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter sker på föreningens årsmöte. Mandatperioden för ordförandeposten är ett år. För övriga styrelseposter är mandatperioden två år. För att eftersträva god kontinuitet i styrelsen bör valberedningen beakta att mandatperioderna inte löper ut samtidigt. 

§ 7 STYRELSENS ARBETE

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Föreningens styrelse:
  • bevakar och driver föreningens intresseområden
  • verkar aktivt för god samverkan med andra aktörer inom område hörsel
  • anordnar föreningens medlemsmöten
  • förbereder ärenden som ska behandlas i olika forum
  • skapar förutsättningar för medlemmarna att delge varandra information om olika utvecklingsarbeten som pågår inom regionernas hörselverksamheter
  • lämnar föreningens övergripande yttrande i de fall medlemmarnas mening inte hinner inhämtas
  • informerar internt och externt via föreningens gemensamma webbplats

§ 8 MOTION

Alla medlemmar har rätt att skriva motioner. Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Motioner diskuteras på årsmötet som tar beslut i frågan.

§ 9 VAL OCH BESLUT

Vid val gäller en röst per medlem.

Vid personval gäller acklamation eller sluten omröstning och enkel majoritet. Om det vid personval blir lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Vid övriga val då det uppstår lika röstetal gäller ordförandens mening.

§ 10 MÖTEN

Ordinarie årsmöte hålls en gång per år före 1 juni. Kallelse utfärdas av styrelsen. Meddelande om tidpunkt och plats ska tillkännages medlemmarna senast en månad före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av:
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Verksamhetsberättelse
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av föreningsordförande (1 år)
9. Val av styrelseledamöter (2 år) i samband med mandatperiodernas utgång
10. Val av revisor (1 år) och revisorssuppleant (1 år)
11. Val av valberedning, två personer (1 år)
12. Kostnadsfördelningsmodell
13. Behandling av inkomna motioner
14. Mötets avslutande

§ 11 STADGEÄNDRING

För bifall till ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet röster.

§ 12 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För bifall till upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet röster.