Stadgar

Stadgarna antagna vid föreningens bildande 2009-05-12

Stadgarna reviderade på årsmötet 20120510, 20130527 och 20140506, redaktionella ändringar 20200529


§ 1 SYFTE

Föreningen har till ändamål att verka för en utveckling av re-/habiliteringsverksamhet för personer med hörselnedsättning, tinnitus, dövhet och dövblindhet utifrån de övergripande mål som beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.
Häri ingår att följa samhällsutvecklingen och kritiskt granska dess verkningar för enskilda och grupper.

Föreningen ska stimulera forsknings- och utvecklingsarbete inom de områden som berör personer med funktionsnedsättning av hörsel. Den ska även uppmärksamma och tydliggöra behov av kompetens inom samma område.

§ 2 VERKSAMHET

Föreningen söker förverkliga sitt syfte genom mötesverksamhet på nationell och regional nivå samt genom att avge yttranden över offentliga utredningar och på annat sätt delta i samhällsdebatten inom föreningens kunskapsområde. Föreningen är partipolitiskt obunden. 

§ 3 MEDLEM

Till medlem i föreningen kan antas befattningshavare, som har ett utvecklingsansvar för re-/habiliteringsverksamhet för personer med hörselnedsättning, tinnitus, dövhet och dövblindhet i ett län, ev annat avgränsat geografiskt område eller region. Verksamhetschef inom varje landsting/region kan antas som medlem och/eller annan representant som verksamhetschef utser.

Vid tveksamhet kring medlemsansökan ska styrelsen ta hänsyn till att;

föreningen strävar efter en medlemssammansättning som representerar varje län/region i Sverige för att täcka hela landets re-/habiliteringsverksamhet för målgruppen.

- med utvecklingsansvar menas övergripande ledning av utveckling, med eller utan ansvar för personal och ekonomi, för ett verksamhetsområde.

- med verksamhetsområde menas område där re-/habiliteringsverksamhet ingår för målgruppen och är en av de huvudsakliga uppgifterna.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlem upptages i föreningen efter ansökan och beslut av styrelsen.
Medlemskap i föreningen förutsätter ett aktivt deltagande i föreningens regionarbete.
Medlemskap upphör automatiskt om man avgår från sin tjänst eller får förändrade arbetsuppgifter, som inte är förenliga med stadgarnas § 3.

§ 5 STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av föreningens ordförande jämte sex ledamöter och två ersättare.
Styrelsen fördelar posterna som sekreterare och kassör inom sig samt eventuellt andra nödvändiga poster.
Styrelsen kan fatta beslut om ordförande samt minst fyra av sex ledamöter/ersättare är närvarande.

§ 6 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen väljs så att såväl små som stora landsting ska vara representerade. Om möjligt tas hänsyn till geografisk spridning.
Val av sex ledamöter, två ersättare och ordförande sker på årsmötet.
Mandatperioden är för samtliga poster två år. Mandatperioden ska vara till och med jämnt år för hälften av ledamöterna och ersättarna för att garantera en viss kontinuitet i styrelsen. 

§ 7 STYRELSENS ARBETE

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år.
Det åligger styrelsen;
att vårda föreningens angelägenheter att avge yttranden över till föreningen hänskjutna ärenden i de fall föreningens mening ej hinner inhämtas att ordna föreningens möten och förbereda ärenden som ska behandlas vid allmänt sammanträde.

Styrelseledamöterna ansvarar var för sig för att verka för föreningens idé inom den region man representerar. Styrelsen ska aktivt medverka för att utveckla samarbetsformer med andra föreningar inom området hörsel. Styrelsen har ett särskilt ansvar för att aktivt informera om svensk re-/habilitering inom området funktionsnedsättning av hörsel.

§ 8 VAL OCH BESLUT

Vid alla personval gäller acklamation eller sluten omröstning och enkel majoritet.

Vid lika röstetal vid val avgör lotten.

Då lika röstetal i övrigt uppstår vid andra beslut gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 9 MÖTEN

Ordinarie årsmöte hålls minst en gång per år före 1 juni. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet
3. Årsberättelse och revisionsberättelse för föregående förvaltningsår
4. Ansvarsfrihet för styrelsen
5. Val av styrelseledamöter i samband med mandatperiodens utgång
6. Val av revisorer och suppleant
7. Val av valberedning två personer inför kommande årsmöte
8. Fastställande av tid för nästa ordinarie möte.

§ 10 STADGEÄNDRING

För bifall till ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 11 UPPLÖSNING

För bifall till upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster.