EVIDENSBASERAD RE/HABILITERING

Vetenskaplig rapport nr 1:Kan erfarenhetsutbyte med andra med samma funktionsnedsättning leda till förbättrad kommunikation hos vuxna med hörselnedsättning?


Ladda ner Rapport 1

EVIDENSBASERAD RE/HABILITERING

Syfte och mål

Arbetet med evidensbaserad re/habilitering (EBR/H) syftar till att på ett systematiskt sätt sammanställa och tillgängliggöra erfarenheter samt evidens kring olika insatser som ges av re/habiliteringsverksamheter i Sverige. För att garantera högsta möjliga kvalitet på de insatser som erbjuds och för att öka det kritiska tänkandet syftar detta arbetssätt även till att tillhandahålla aktuell och systematiskt sammanställd kunskap för re/habiliteringspersonal. Arbetssättet (som bygger på Föreningen Sveriges Habiliteringschefers erfarenheter) kallas ”EBR/H” och ”arbetsgrupper för EBR/H-grupper”. Målet är att göra nationella kunskapsöversikter, riktlinjer och samsyn för implementering tillgängliga, genom publicering på föreningens webbplats.

Organisation

Föreningen Sveriges Hörselchefers styrelse utser en styrgrupp för EBR/H-arbetet med en repr från styrelsen. Styrgruppen avrapporterar arbetet löpande till styrelsen. Ämnen för nya grupper ska växa fram ur verksamheternas behov. Områdena ska vara centrala, aktuella och framtidsinriktade. De ska vara förankrade och beslutade i föreningens styrelse.

EBR/H-grupp

Sammansättningen är idealt 4-6 personer med olika professioner. En handledare är nödvändigt. Handledaren har erfarenhet och förmåga till kritiskt granskande, d v s har viss forskningsbakgrund.

Uppdrag för EBR/H-grupp

EBR/H-gruppens uppdrag är att sammanställa och tillgängliggöra systematisk kunskap om evidensläget inom ett område. Innehåll och modifiering utformas därefter av EBR/H-gruppen, som förankrar detta till styrgruppen.

EBR/H-gruppen ska:

göra en litteraturöversikt över aktuell internationell forskning och erfarenhetsbaserade resultat,
utifrån överenskomna kriterier kritiskt granska undersökningar som gjorts,
på ett lättfattligt sätt göra erhållna resultat tillgängliga och presentera resultatet enligt den mall som föreningen tagit fram,
utifrån granskad evidens göra rekommendationer för re/habiliteringsarbetet. 

EBR/H-gruppen informerar styrgruppen löpande om arbetet. Styrgruppen ska slutligen godkänna materialet och lyfta dokumentet till styrelsen för beslut om materialet ska publiceras på EBR/H-databasen. Efter publicering upplöses arbetsgruppen.