Föreningen har just nu fokus på följande aktiviteter

Genomförande av EBRH-arbete där en nationell, tvärprofessionell arbetsgrupp söker evidens för insats som underlättar kommunikation.

Föra kontinuerlig dialog inom föreningen kring kvalitetsregister aktuella för hörselområdet.
Bevaka att information om hörsel som finns på webben är tillräcklig och korrekt exempelvis text på 1177.se

Etablera arbetsgrupp som hanterar hjälpmedelsfrågor.
Medverka i planeringsgruppen för den årliga nationella hörselchefskonferensen.