Föreningen Sveriges Hörselchefer
Föreningen Sveriges Hörselchefer
FSHC

Värdegrund

Antagen maj 2011

Vägledande dokument

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

  • FN:s konvention om barnets rättigheter,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  • Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), WHO

  • Riksdagens beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, den etiska plattformen

  • Samverkan i re/habilitering – en vägledning, socialstyrelsen

 

Synsätt

Förhållningssätt

Alla människors lika värde

Funktionshinder är ingen personlig egenskap utan uppstår i mötet mellan personen och miljön

Alla människors rätt till integritet och självbestämmande

Alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående ska bemötas med respekt, ha inflytande och medbestämmande vid planering, genomförande och uppföljning av insatser

Alla barns rätt att uttrycka sin mening

Alla barn ska bemötas med respekt och ha inflytande och medbestämmande vid planering, genomförande och uppföljning av insatser

Alla människors inneboende kraft.

Brukarens egen vilja är den centrala drivkraften i re/-habiliteringsprocessen